Cepet, Slamet, Ora Klelat-klelet:

ORA beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe jero kutha, ing jagading politik uga kabeh padha ketok kesusu olehe lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet, nganti sok-sok lali menawa apa wae iku temene kudu nganggo wewaton, kanthi irama, lan angon wektu.

Jagad unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga supaya samubarang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan ketekan sedyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owah-owahane, ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipesthekake, apa isih relevan unen-unen kayadene ‘’alon-alon waton kelakon’’?

Ing jagad pewayangan, Baladewa kerep digambarake minangka ratu sing srogal-srogol, samubarang tumindak kudu sarwa cepet. Nanging ya kuwi, saking srogal-srogol lan cepete, sok-sok dadi kecepetan lan kurang ing petung. Titik kelemahan mangkono iku sing banjur dimanfaatake dening rayine, Prabu Kresna sing jejer minangka botohe Kresna. Baladewa diapusi, dikon tapa ing Grojogan Sewu sasuwene Bratayuda. Pamrihe, ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa, saora-orane ora ngrusuhi skenario sing wis dirancang dening Kresna.

Senajan ora nganti fatal akibat saka tindak-tanduke sing sarwa cepet, sok-sok luput uga patrape Baladewa. Semonoa, Baladewa tetep dadi werna liya sing ngregengake jagad pewayangan.

Ing lakon ketoprak, Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat. Jroning memungsuhan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang, Arya Jipang iki katon banget olehe kepengin cepet-cepet ngrampungake perkara. Marang gurune, Sunan Kudus, dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane.
Jroning musyawarah ing Panti Kudus, Sunan Kudus nyiyapake kursi khusus kanggo Hadiwijaya. Kursi mau wis dirajah sadurunge. Kanthi mengkono, sing nglungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuwatane.

Nanging Hadiwijaya, kanthi diampingi-ampingi Pemanahan, orang kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggakake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakake, dheweke nulak alus. Pungkasane, malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi.
Ing kono, wong loro mau malah padudon, padha ngagakake kerise dhewe-dhewe. Sunan Kudus sing mrepegi banjur nyapih, nyekeli tangane Hadiwijaya kanthi ngucap, ‘’Rangkakna!’’

Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkakake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono panampane Penangsang. Keris dirangkakake.

Nalika campuh perang Jipang-Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar, aja nganti nyabrang Bengawan Sore. Nanging dhasare watak wantune sarwa grusa-grusu, Penangsang lali marang petung, satemah nemahi tiwas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya, Senapati.

Kebat Ora Kliwat;
Jroning khazanah unen-unen Jawa, kejaba ‘’alon-alon waton kelakon’’, uga ana ‘’kebat kliwat, gancang pincang’’. Semangate padha, padha-padha nengenake tumindak sing luwih sareh, yaiku sakabehing tumindak kudu ditimbang lan dilimbang, ditinting lan ditanting mungguh tuna lan bathine.
Nanging apa sing sarwa cepet iku mesthi bakal nuwuhake kapitunan? Apa sing cekat-ceket iku mesthi ora mikolehi? Mengko dhisik.

Wisanggeni contone. Kejaba tegas, putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas, luwih-luwih kanggo njaga utuhing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, bokmenawa tlatah Banakeling, Widarakandhang, lan Tunggarana durung manunggal jroning bedhamen. Mangka, sadurunge tansah ora ana kerampungane.

Saka babon Ramayana, Rama digambarake ora enggal tumindak sanajan Sita wis suwe ana jroning cengkeremane Rahwana. Tujune ana Sugriwa lan bala wanara liyane sing tansah cukat, ceket, trampil, trengginas jroning tandang grayang.

Semono uga Arjunasasra, sing jan-jane uga ora beda karo Sumantri. Loro-lorone dianggep padha kasil nindakake pakaryane dhewe-dhewe. Kamangka, ora! Dudu Sumantri, apamaneh Arjunasasra, nanging Sukasrana. Sukasrana sing ‘’pasang badan’’ nalika Sumantri dadi duta pamungkase ratu Maospati mboyongi Dewi Citrawati. Sukasrana uga sing kelakon muter Taman Sriwedari nalika Sumantri, uga Arjunasasra, isih mikar-mikir piye carane minangkani pamundhute sang dyah ayu mau.

Ya, Sukasrana lan uga para wanara wis tumandang cepet jroning kaanan krusial, kahanan sing mbutuhake apa-apa kudu ditindakake kanthi cekat-ceket, ora klelat-klelet.

Pancen, apa-apa iku ana wektune sahingga ora perlu nggege mangsa. Nanging ora banjur mung angon wektu, yen kuwi uga mung mujudake sikap pasif utawa malah thenguk-thenguk ngarep-arep nemu kethuk.

Dalan rupak aja nganti kedhisikan! Iku sing sok-sok ndadekake luwih padha milih dalan sidhatan, merga luwih cepet tekane, senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging ing kono uga satemene dumunung kreativitas, saliyane kuwanen —klebu wani nanggung risiko.

Ewasemono, aja banjur gumampang, mundhak katunjang-tunjang. Ora kesusu yen mung bakal kleru. Aja nganti kebat kliwat sarta gancang nanging temahan pincang. Sing bener lan pener, mesthi wae kebat nanging ora kliwat, gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet, nanging slamet. Merga ya slamet, rahayu, iku tujuan sing luhur dhewe.

Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang, satitahe wae. Merga yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakone. Ora mung merga wedi kelancangan, merga yen ngugemi pituture Sasrakartana, piye bisane rikat tan nglancangi. Utawa maneh, ora perlu ditunggu nanging dienteni karo mlaku.

Crita saka Babad Tanah Jawi kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja, tumrap Ki Ageng Giring, temene wis kari dipuluk. Emane, klapa degan minangka wadhage wahyu ora enggal-enggal diombe, nanging malah didokok ana paga. Marang sing wedok, dheweke uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring nduwe panemu, ‘’ngombe degan’’ iku uga kudu ngenteni sangat sing pas, angon wektu, ora perlu kesusu lan grusa-grusu.

Sajake Ki Ageng lali, manawa sing ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebak ing petung, ndilalahe mampir ing omahe Ki Ageng. Dhasar ngelak, degan diombe, nganti entek. Wahyu keprabon nyarira tunggal ing anggane Pemanahan. Ki Ageng mung bisa ngemut driji. … He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr… Semoga Bermanfa’at. Amiin
Ttd: Wong Edan Bagu
Pengembara Tanah Pasundan

Dol Tinuku:
MENURUT pandangan dan kepercayaan orang Jawa, perjalanan hidup manusia itu beraneka warna. Jadi, ke mana dan bagaimana mereka melangkah mburu cukuping urip harus senantiasa menyadari apa yang dimiliki dan tanggap terhadap sikon yang terjadi di kanan-kiri. Adapun apa yang dimiliki itu pun sangat tergantung bakat dan berkah yang diberikan oleh Gusti kang paring gesang. Ibaratnya, semua telah ginaris. Kopat-kapita kaya ula tapak angin, kekejera kaya manuk branjangan, kalau belum titi wanci berhasil, ‘’mesthi ora bakal nyisil’’. Tetapi, kalau memang sedang gampang, yang namanya rezeki seperti datang sendiri. Yang jauh mendekat, yang tergeletak jadi terangkat.

Misalnya, ada orang yang ‘’bertangan dingin’’. Menanam apa pun tumbuh dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun, ada juga yang ‘’bertangan panas’’. Setiap yang ditanam jarang berhasil. Membuat benih saja banyak yang mati. Tanaman sudah hidup, habis dimangsa hama penyakit. Tanaman orang tidak dimakan tikus, padi miliknya diosak-asik sampai ludes. Padahal, dirinya sudah belajar. Banyak ilmu lahir batin dijadikan bekal pedoman. Toh, nasibnya tetap saja buram. Adapun pilihan hidupnya memang bertani. Lalu bagaimana kalau selamanya apes terus?

Sungguh, saya berkali-kali nyipati kejadian seperti ini. Namun, karena sudah berikrar mati hidup bertani, mereka pantang menyerah. Setiap musim terus menanam, terus menyebar benih di pinihan (pawinihan). Jatuh bangun pun dilakoni dengan tabah. Semboyannya: ‘’Urip mung saderma nglakoni.’’ Ada juga yang menyatakan: ‘’Manungsa mung saderma nglakoni, kadya wayang umpamane.’’ Ungkapan ini merupakan pengakuan orang Jawa mengenai adanya zat yang lebih tinggi yang mengatur kehidupan manusia. Di samping itu sering pula digunakan sebagai media penyadaran ketika mengalami keruwetan hidup yang cukup berat. Dengan dimilikinya kesadaran tersebut, paling tidak akan meringankan beban penderitaan yang disandang, sehingga dengan legawa menyatakan: ‘’Durung rampung ujiane,’’ atau: ‘’Durung diparengake seneng’’, atau ‘’Lagi dicoba dening Gusti Kang Akarya Jagad.’’

Sikap hidup seperti di atas dapat berbeda-beda ungkapannya sesuai lingkungan profesi masing-masing. Di kalangan pedagang, mungkin saja muncul kata-kata: ‘’Urip mung saderma dol tinuku.’’ Baik yang menjual maupun yang membeli sekadar menjalankan tuntutan profesinya. Padahal, dalam kancah perdagangan di tingkat wong cilik, mereka yang menjual umumnya karena butuh uang untuk keperluan hidupnya. Ada juga karena kepepet. Entah karena butuh biaya untuk ongkos sekolah anak, bayar utang, bayar rumah sakit, modal bertani, dan lain-lain. Karena kadang erat hubungannya dengan ‘’hidup-mati’’ seseorang, maka jual beli di Jawa jadi sarat pesan untuk diamalkan. Dengan kata lain, dalam proses dol-tinuku (baik sebelum hingga sesudahnya) ada etika dan tatakrama yang perlu dipegang teguh yang bersangkutan.

Sesungguhnya, di balik ungkapan ‘’urip mung saderma dol-tinuku, terkandung makna yang lebih dalam. Semua orang ingin mendapatkan ‘’laba’’ (bathi) untuk mengongkosi kehidupannya. Yang menjual ingin jualannya dibeli mahal, yang membeli ingin memperoleh laba dari apa yang dibelinya. Samasekali tidak mengharapkan rugi. Misalnya rugi pun harus ada keuntungan pada sisi yang lain. Seperti unen-unen: tuna satak bathi sanak, rugi sedikit namun dapat saudara (pelanggan).

Tetapi sering pula terjadi dalam proses dol-tinuku ini seorang pedagang ngalami keblondrok. Barang yang dianggap baik dan menguntungkan, ternyata kualitasnya tak sepadan dengan yang dibayangkan. Bagi orang Jawa, biasanya mereka langsung ndhadha, menyadari kekeliruan tadi semata-mata karena keteledoran dirinya. Bukan malah melemparkan kesalahan pada orang lain, termasuk penjualnya. ‘’Bathi rugi iku gawane bakul. Bathi ngguyu, rugi ora kena mecucu.’’ Demikian kiat para pedagang di Jawa yang masih ngegegi Jawane.

Yang menarik, jika rugi sebaiknya jangan sambat, tetapi kalau dapat laba supaya ingat pada sesama. Dalam konteks patembayatan, keuntungan itu bukan dihasilkan oleh keringat sendiri. Tetapi, juga ada orang lain yang menjadi ‘’lantaran’’ atau jembatannya. Di samping itu, keuntungan diartikan pula sebagai berkah atau kebahagiaan. Sewajarnyalah ketika dapat kebahagiaan orang bersyukur kepada Gusti Yang Maha Murah dengan doa syukur atau ritualisasi yang lain.

Lalu kepada mereka yang secara langsung membantu mewujudkan keuntungan itu, apakah diabaikan begitu saja? Tentunya tidak. Karena itulah, saat memperoleh keuntungan sebaiknya yang bersangkutan mau berbagi dengan orang lain. ‘’Ora ketang sithik rong ithik rejeki kudu lumeber, nelesi suket godhong sing lagi ngorong ing mangsa ketiga.’’ Begitu nasihat para leluhur di Jawa tempo dulu. Persoalannya, sedekah kepada orang lain itu tidak bakal hilang. Dana driyah seperti itu hanya merupakan pemindahan tempat harta benda yang kita miliki. Jadi, dol-tinuku di Jawa bukannya perdagangan ala Barat yang sangat kapitalistik. Dol-tinuku di Jawa adalah salah satu manifestasi tolong-menolong dalam menjaga patembayatan hidup yang serasi sepanjang masa.. … He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr… Semoga Bermanfa’at. Amiin
Ttd: Wong Edan Bagu
Pengembara Tanah Pasundan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s