Sabejane sing Kesed Isih Kasil sing Wani Rekasa: Lan Pangan, Mangan,Wareg hingga Kemlekaren:

Sabejane sing Kesed Isih Kasil sing Wani Rekasa:
YEN ora gelem lara lapa, mesthine ora perlu ngarep-ngarep bakal kecandhak sing diidham-idhamake. Pancen ana wae wong-wong sing klebu thenguk-thenguk nemu kethuk. Nanging sabegja-begjane wong kesed, mesthi luwih begja sing wani rekasa tur ora kendhat olehe mbudi daya. Mula ora aneh manawa saben keberhasilan banjur dianggep perlu dipahargya, dipanebrama kanthi cak-cakan kang maneka warna.

Temene wis akeh crita sing liding dongenge: ora ana kesuksesan tanpa pambudi daya. Upamaa ana, dudu kesuksesan sing sejati, nanging mung asipat artifisial, kamuflase, utawa instan wae. Tegese, kesuksesan sing gampang bubrah keterak aratan.

Emane, sing instan, sing cepet dadine, kepara yen bisa cukup tinempuh kanthi liwat dalan sidhatan, kuwi sajake sing luwih akeh diidham-idhamake. Ora perlu ngrekasa, ora usah ndadak ngenteni suwe, ning asile cetha. Cetha yen sukses, nanging ngiwakake proses. Apa bisa?

Sawernane biografi utawa autobiografi sing ditulis dening para tokoh sing kagolong sukses, padha crita ngenani pengalamane tokoh kasebut ngranggeh kesuksesan. Sajake angel diprangguli, bisane para tokoh mau ngranggeh kesuksesane srana nempuh dalan sidhatan. Sing lumrah, para tokoh mau padha nyritakake niba tangine, lara lapane, lan patrap sing ora gampang nglokro nalika ngadhepi pepalang lan gagal. Gagal ora dianggep tekane kiamat, nanging mujudake kesuksesan sing tertunda. Iki laras uga karo unen-unensapa temen bakal tinemu.

Pancen, babare saben biografi lan autobiografi kaajab bisa dadi tepa palupi marang sapa wae sing kepengin ngranggeh kesuksesan. Kanthi mangkono, para mudha utawa sapa wae sing lagi bebadra, gelema ndadekake minangka kaca benggala.

Lara Lapane Damarwulan
Crita-crita sejarah, fiksi klasik, lan crita babaran anyar uga kerep ngandharake piwulang mangkono. Lakon Damarwulan Ngenger, upamane. Sekawit, adoh saka desane, Paluamba, Damarwulan mlebu wewengkon Keraton Majapait kedereng saka kepengine dadi narapraja. Yen kawawas saka sangu, lair-batin, wis luwih dening cukup. Dhasar pidegsa, bagus, lantip ing panggraita, tur pinunjul ing gelar bandayuda.

Ewosemono, Damarwulan lila legawa nalika sowan ing kepatihan dheweke malah didadekake pekathik. Pegaweyan ngupakara jaran, sakeplasan bisa dianggep adoh saka panjangka sekawit. Nanging kanthi dadi pekathik, pranyata Damarwulan tetep entuk dalan, kejaba ing kono dheweke uga ngalami kadidene pematangan.

Arepa kependhem sajroning lumpur, mutyara mesthi tetep mutyara lan mesthi bakal ketok cahyane. Semono uga Damarwulan.

Sabanjure Damarwulan sing wis sambung tresna karo putrine Patih Logender, Anjasmara iku pinilih minangka duta sraya kanthi jejibahan ngrampungi Menakjingga ing Blambangan sing dianggep mbalela. Sesanggan sing abot, senajan yen kasil bakal ngregem panguwasa Majapait lan ndhaup sang ratu, Dyah Kencanawungu.

Sawetara kuwi, putra kembare Logender, Seta lan Kumitir, uga ngarep-arep bisa ngukup sayembarane sang Ratu. Nanging bocah kuwi wegah rekasa, milih gampange wae.

Damarwulan sing kudu perang tandhing dhewe mungsuh Menakjingga, malah nganggo semamput barang, akire kelakon nindakake pakaryane. Kasil nyirnakake Menakjingga.

Kosokbaline, Seta lan Kumitir wanine mung nglimpe. Damarwulan dilimpe, diarah patine. Dene sirahe Menakjingga dirampas, disowanake minangka bukti ing keraton. Arang sang Ratu, uga ramane, kekarone padha nglapurake manawa wis kasil nindakake pakaryan.

Nanging apa wae anggere bosok, mesthi bakal ngganda mambu. Semono uga pokale Seta-Kumitir.

Trologine Suparto Brata, Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem, lan Mahligai di Ufuk Timur, uga kanthi landhung nyritakake lelakone tokoh aran Teyi sing urip lara lapa nanging tundhone bisa ngregem Kerajaan Raminem. Sekawit sengsara nanging pungkasane mulya.

Senajan wis ora kurang-kurang piwulang lan kaca benggala tumrap kepriye ngranggeh kesuksesan, tetep wae mentalitas dalan sidhatan nggodha sadhengah wong. Ora mung supayadalan rupak aja nganti kedhisikan, nanging uga sapa ngertithenguk-thenguk nemu kethuk. Sapa ngerti mak tlepok ketiban rejeki. Sapa ngerti begja.

Mulane ora nggumunake, sawernane sayembara, embuh sing mambu main utawa pancen main tenan, tetap dadi paran pangarep-arep kanggo ngranggeh kesuksesan. Luwih-luwih sing sambung rapet karo fulus. Bola-bali mentalitas melik barang kang melok, kesusu malah merga keselak muluk.

Kamangka, sabeg-begjane wong sing ngarep-arep kesuksesanmak tlepok mau mesthi luwih begja sing pancen gelem lara lapa, ngrekasa, lan wani ngrekadaya.

Manembrama Kesuksesan;
Jalaran ngranggeh kesuksesan iku ya ora gampang, mula kasil ngregem iku uga kerep banjur dipanembrama, dimulyakake, utawa diramek-ramekake. Ing kene iki uga banjur thukul syahwat nyega mambu: pamer.

Senajan sok-sok dibuntel kanthi niyat mulya, aweh dana driyah marang sapadha-padhane sing lagi kesrakat, nanging merga kura titis pangreksane malah dadi welas tanpa alis. Mula ing kene banjur ora keladuk yen ana sing nduwe rasa cubriya, jan-jane naika padha aweh dana-driyah kae, kanthi diupacarakake, kuwi kanggo sapa? Kanggo sing diwenehi apa kanggo sing menehi? Yagene nalika tangan tengen ngulungae pambiyantu, ora mung tangan kiwane sing weruh, nanging prasasat kudu dicongol-congolake marang liyane?

Uwal saka niyat tulus sing ana, pancen ora lidok unen-unen sing ngandhakake, saya dhuwur wit-witan kuwi, saya banter tumiyupe angin.

Nanging patrap sing welas tanpa alis mau tetep wae dianggep luwih mendhing tinimbang sing malah dadi kacang lali kulite. Ora sethithik uga sing banjur selak marang lelakon kawuri. Iki kaya kang kacetha ing lakon Sekar Pudhak Kencana, mligine tokoh Jaka Sambara sing ora ngakoni Lambangsari jalaran melik nglanggengake kamulyan ing keraton. Ya, ora patiya adoh karo lelakone crita Melayu Si Malin Kundang sing kaloka iku. … He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr… Semoga Bermanfa’at. Amiin
Ttd: Wong Edan Bagu
Pengembara Tanah Pasundan

Pangan, Mangan,Wareg hingga Kemlekaren:
DENGAN mangan, orang bisa bertahan untuk hidup, meski hidup bukan hanya urusan perut. Karena mangan, jadilah wareg. Tapi jangan sampai kewaregen, apalagi kemlekaren. Sebab hanya dengan tanpa melampaui batas wareg yang bisa membuat tetap waras-wiris. Juga hanya dengan ketahanan pangan, ana dina ana upa akan terus terwujud.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kehidupan itu disangga oleh pangan. Tanpa pangan, musykil orang bisa hidup. Tidak hanya manusia, tapi semua yang tergolong makhluk hidup. Semua butuh pangan.

Karena pangan merupakan kebutuhan mendasar, ia pun dimasukkan dalam kebutuhan yang paling primer. Baru setelah itu sandhang dan papan. Karena itu, sekalipun kebutuhan lain terpenuhi, tapi kalau urusan pangan masih belum terselesaikan, sungguh tiada artinya. Beras pun jauh bermakna ketimbang sebuah pesawat terbang yang paling mutakhir sekalipun ketika perut harus segera terurus.

Lebih-lebih bagi sebuah negeri agraris negeri yang menjadikan gemah rimah loh jinawi sebagai gambaran ideal, negeri yang mengidamkan segenap rakyatnya merasakan murah pangan kalawan sandhang, tercukupinya boga-wastra. Tidak ada yang paling membanggakan untuk disebut pertama kecuali prestasi dalam hal wulu wetu tetanen.

Itulah kenapa, secara simbolik-ritual, Dewi Sri sangat dipuja oleh orang Jawa tradisional. Dialah Dewi Padi. Kenapa padi? Karena padi merupakan makanan pokok orang Jawa, sejak dulu hingga kini. Jagung, ketela, gandum, dan yang lainnya hanyalah dianggap sebagai pelengkap. Kadang pula jadi komplementernya.

Maka dari itu, ungkapan yang berkaitan dengan pangan senantiasa menjadikan padi dengan segenap turunannya sebagai ikon. Misalnya ana dina ana upa. Pada ungkapan itu memang tergambar sikap pasrah terhadap keadaan yang kadang-kadang dituding sebagai penunjuk ke arah kemalasan. Tapi di balik itu, sebenarnya bersemayam pula spirit optimisme. Optimistis untuk menghadapi waktu yang terus bergerak maju. Optimistis bahwa setiap ada matahari bersinar pastilah akan ada yang bisa dimakan, ya upa itu tadi.

Sekalipun demikian, ada ungkapan yang menuntut setiap orang untuk berupaya agar memperoleh upa, yakni ora obah ora mamah. Tapi semestinya obah itu tidak besifat temporal atau insidental, melainkan berkesinambungan dan sistematis. Sebab dengan begitu, kendhil ora ngguling dan terciptalah ketahanan pangan.

Ketahanan Pedaringan;
Ketahanan pangan, sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, memang merupkan hal mendasar yang mesti dipenuhi. Pemenuhannya pun harus dimulai dari unit terkecil dalam sebuah kehidupan bermasyarakat-bernegara, yakni keluarga.

Pada masa lampau, bahkan hingga kini, pada masyarakat Jawa tradisional, setiap rumah senantiasa terdapat senthong khusus untuk menyimpan pangan. Padi terutama, baik dalam wujud gabah maupun gebangan. Tempat itu biasa disebut pedaringan.

Ada gugon tuhon yang berkembang di sekitar pengelolaan pedaringan. Konon, ora ilok jika beras yang ada di pedaringan dihabiskan hingga tandas. Sesedikit apa pun harus ada yang tersisa.

Mudah dipahami bahwa itu merupakan anjuran secara tersamar bahwa memang sebaiknya setiap rumah tidak menghabiskan pangan-nya. Ia harus selalu memiliki cadangan, sebab ada banyak hal yang tak terduga esok hari. Demi agar kendhil ora ngguling. Juga demi agar bisa masih bisa bertanam dengan bibit yang disisakan.

Jika di setiap rumah ada pedaringan, maka di setiap unit di atasnya mesti ada lumbung. Lumbung padi yang paling jamak, dan itu adanya di level pedukuhan atau desa. Di situlah setiap warga pada saat panen tiba menyetor padi masing-masing. Sebaliknya, ketika paceklik datang, dari lumbunglah mereka bisa berharap mendapatkan sambungan hidup, meski upaya lain misalnya dengan melahap sega aking, nasi jagung, ataupun tiwul juga ditempuh. Dari lumbung pula mereka bisa mendapatkan benih terpilih.

Dengan lumbung, sebenarnya juga tercipta kebersamaan dan termekarkan sikap simpati dan empati terhadap sesama dalam urusan pangan. Bukan asal bisa mangan wareg dhewe sementara pada saat yang bersamaan ada yang keluwen njengking. Sebab salah satu implementasi hidup bersama dalam suasana tolong-menolong adalah bisa asung boga marang kang kaluwen.

Mangan Wareg;
Jika sebagai kebutuhan primer, pangan itu benar-benar terpenuhi, lantas bagaimana menikmatinya? Apakah mangan itu sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan primer? Apakah mangan itu juga sekadar untuk mengisi perut kosong agar tidak keroncongan?

Pada mulanya, makan hanyalah upaya agar perut terisi. Namun sudah semestinyalah jika manusia makan itu hanya dengan gigi atau lidah demi mengisi perut belaka. Sebab jika sebatas itu, yang terjadi sekadar wareg, wedi luwe, bahkan kemudian bisa-bisa kemlekaren.

Idealnya, yang makan adalah saranduning jiwa-raga, dambaan, juga cita-citanya. Keseluruhan pribadi dan riwayat hidup serta suasana jiwanya ikut makan dan memberikan arti kepada makan, ungkap YB Mangunwijaya dalam Ragawidya Religiositas Hal-hal Sehari-hari (1986) ketika menuliskan refleksi tentang makan.

Lebih lanjut dia memberikan penekanan pada makan bersama. Sebab, justru di situlah dilihat ciri kemanusiaan seseorang: bagaimana ia bersikap dan dengan apa ia makan, makan bersama. Dalam bersantap bersama, sebenarnya dicerminkan pernyataan hatinya, dari satu periuk kita makan bersama. Dari nasi dan lauk pauk serta minuman satu tumpeng satu ceret, semoga tumbuhlah daging, darah, tulang, dan saraf-saraf kita. Semoga dengan demikian kita sepaham, sejalan pikiran, sehati seperasaan, senasib, secita-cita. Satu tumpeng, satu meja, satu tikar, satu keluarga, satu doa….

Pendapat tersebut kiranya paralel dengan ungkapan mangan ora mangan kumpul. Itulah ungkapan yang secara konkret teraktualisasi dalam tradisi kendhuren. Saat kajatan itulah sing mangan atau yang kaya dan sing ora kuwat mangan atau yang kaya berkumpul: duduk bersama, berdoa, dan melahap makanan yang sama. Semua bersatu untuk menyenyahkan kemungkinn crah agawe bubrah seraya menegakkan rukun agawe santosa.

Kiranya, masih dalam semangat kebersamaan, makan kumpul merupakan pola kuliner yang paling menikmatkan bagi orang Jawa. Kiranya makan bareng-bareng jauh lebih nikmat ketimbang sendirian, selezat apa pun dan sebergizi apa pun makanan itu. Namun di balik itu, makan kumpul juga sebagai pengingat kepada semua orang agar ketika makan tidak tampak rakus, tidap melahap apa saja, apalagi tak wareg-wareg, sehingga tak sampai kemlekaren. … He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr… Semoga Bermanfa’at. Amiin
Ttd: Wong Edan Bagu
Pengembara Tanah Pasundan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s