Ajian-ajian percintaan Islami dan pelet kejawen:

PELET MAGHRIBI:
Pelet mempunyai macam-macam ragam bentuk dari do’a, mantra bahkan hijib, seperti yang sering saya ungkapkan, baik di facebook maupun google dan wordpess saya ini, tampilan Pelet Maghribi yang berfungsi untuk menarik Mahabbah/cinta. Bahkan media pelontarnyapun beragam ada yang melalui do’a saja, foto, tanah kuburan, menyan, dsb. Tingkat keberhasilannyapun beragam sesuai dengan tingkatan pelaku (baik dari sisi konsentrasi, ketegaran, keikhlasan, sugesti maupun, do’a/mantra, khodam, prewang ataupun ritual) sehingga seringkali banyak pelaku mengalami kegagalan akibat hal yang telah di uraikan.

Kunci Keberhasilan:
1. Hafal mantra dan do’a agar lebih merasuk dalam jalani ritual
2. Tahu nama lengkap korban beserta nama lengkap ibu dan bapa, hari lahir korban
3. Punya foto/barang/baju kesayangan/DNA rambut
4. Tidak boleh hilang konsentrasi/takut gagal
5. Korban minimal Sudah pernah lihat pelaku, apalagi sudah kenal
6. Pelaku harus mampu menarik eter energy korban guna dan memvisualisasikan menjadi raga/jasmani secara utuh. Harus melakukan dengan konsentrasi penuh dengan system sugsti yang sudah terpola dengan baik
Syarat:

1. Mandi keramas dengan 7 macam kembang dan 7 sumur yang tidak terlihat matahari, 7 air/sendang keramat lanjutkan, Puasa mutih 7 hari, 2hari pati geni.
2. Sebelumnya Siapkan 7 jenis kembang, 7 jenis buah-buahan, 7 gelas kopi pahit dan kopi manis, 7 gelas teh pahit dan teh manis 7 macam, Pendupaan untuk bakar Buhur dan mengasapi foto korban
3. Shalat hajat 4 rakaat pertama jam 21.00, shalat Hajat 4 rakaat kedua jam 1.00
Rakaat 1, alfatiihah 1x- al-ikhlas 10x,
Rakaat 2, alfatiihah 1x- al-ikhlas 20x,
Rakaat 3, alfatiihah 1x- al-ikhlas 30x,
Rakaat 4, alfatiihah 1x- al-ikhlas 40x,
4. Tawasul (pelaku (pria/wanita)dan korbannya (pria/wanita)), kemudian baca al ikhlas 11x, al alaq11x, an nas 11x, al baqarah 1x, ayat qursy 1x, al ikhlas 1x
5. Baca dzikir dibawah ini 313x,
“ Yaa huu sirullah, Yaa dzatullah, Yaa sifatullah, Yaa wujudullah (hajat kita), Yaa rahmatullah”
Lanjutkan Dengan do’a hajat kita…..(tarik ruhaniah nafsu korban dan hadirkan jadi visualiasikan korban menjadi benar-benar nyata dihadapan kita, setelah beres dzikir peluklah energy eter yang telah berbentuk korban)
6. Lanjutkan sujud dan baca:Subbuhun qudusun robbana robbakum robul malaikati war ruh, yaa malaikai jibril, mikail, isrofil, izroil, yaa malaikat qosim, yaa allah, abdi/kulo/saya mohon…(isi hajat kita). Kemudian lanjutkan dengan berdo’a sambil tahan nafas “yaa huu hak , yaa huu dzat, lurus kukang ingsun nur sejatining manusa, yaa allah kaula nyuhunkeun (red:saya mohon)…..(hajat kita) laillahailallah muhammadarosulullah”…Baca dengan tahan nafas sebanyak 7x dan bangun, kemudian tiupkan pada foto visualisasi diri
7. Ditengah malam/ shalat hajat yang kedua jangan lupa gantungkan foto korban dan asapi dengan dupa, dan bacalah mantra ini;
“Asih-asih begenali, kasemaran abubakar, cahyaning nabi yusuf, suara ingsun nabi daud, rupa ingsunrupa jibri alaihi salam, jalma salaksa ngahiji, jalmnu sakitii atina, jalma …(nama yang dituju) teko welas, teko asih,linglung, gendeng kasmaran, takluk kaedanan sakarep aing, ka awaking, awaking ratu asihan”.
Baca mantra untuk hadirkan eter energy korban untuk jadi visualisasi
8. Kerjakan sesuai dengan hari lahir korban.

PELET Wasyilah:
Bismilahirromannirrohim.
Laa haula wala quwwata illa billaahil aliyyil adzim.
Allahuma sholli alla sayyidina muhammadin wa’ala aalihi washohbihi wa saliim 3x

Bismilahirromannirrohim.
Wa illa ruhi khususon malaikatul Jibril AS saiulilahi lahum, Al – Fatihah 1x
Tsuma illa hadroti khususon…. binti …. ( ibu )

Bismilahirromannirrohim.
Yuhibbuunahum kahubbillaahi walladziina aamanuu asyaddu hubban lillaah 99x

Bismilahirromannirrohim. Alhamdulilahi rabbi alamin.
Tawakal Yaa Jibril anta wa awaa nuka bihaqqil aziizil zab baril kariimil wah haabil qoh har

Allahumma alqi mahabbata………….binti…………(ibu) fi qolbi bihaqqil sirol ladzzii na an amta alayhim ghoiril maghduu bi alayhim walad dhooli liin, wa bi haq qil qoohiril aziizil jalii lil kabir,Tawakkalta anta wa awaa nuka saa mi’aan mutii an wa al kow mahabbata…………binti…(ibu) fi qolbi bihaqqi yuhibbu nahum kahub bil lahi wal ladzi na aamannu asyad du hub ban lillahi.

Iqdi hajati wabil khusus si………….binti……….. agar datang dengan keadaan penuh cinta, kasih dan sayang kepada ku dengan kekuataan panas dan dinginnya AsmaMu………..alfatihah 1x

Ya rahman Ya rohiim (111)

Insya Allah begitu selesai mewirdkan Yarahman Ya rohim dengan hitungan tertentu itu, orang yg dituju akan langsung menghubungi kita (terkoneksi) dengan kita, jadi salah satu syarat utamanya adalah orang yg dituju harus kita kenal.

NB : tanda titik-titik………… sebelum BINTI sebutkan nama orang yang di tuju dan…. setelah BINTI sebutkan nama Ibunya .

Syarat agar di mudahkan niatnya :
> Niat Harus Baik – Bersih Pakeanya – Tempat doa Harus bersih – Memakai Parfhum – dan sedekah.
> Lakukan pada malam hari di atas jam 12 malam.
> Jalankan selama 7 malam berturut-turut.
> Dianjurkan lebih baik jika di jalankan setelah sholat sunah 2 raka’at. (jika tidak ya tidak apa2)
> Jangan disalah gunakan karna ilmu ini untuk kebaikan saja.

PENGASIHAN NGINANG.
Niyat ingsun arep nginang.suruhku ngajak wawuh atine si jabang bayine…………….gambire ngiwir2 rasane si jabang bayine…………..jambene ngawe2 karepe si jabang bayine………susure ngajak nunggal rohe si jabang bayine…………dak kinang dadi siji awujud iduku abang.kepanjingan rasaku ya rasane,uripku ya uripe,karepku ya karepe,rohku ya rohe si jabang bayine……….teka welas teka asih teka ngendeng teka edan jabang bayine ………edan karana saking welas asihe marang aku.

PENGASIHAN KINJENG MAS.
Destiku si kinjeng mas sira sun kongkon.lebonana gua garbane si jabang bayine…..yen ketemu melek oyag-oyagen,ketemu turu gugahen marase atine jabang bayine si……..ora asiha marang badan saliraku.najan gustimu jeng ratu pagedongan sak wadiya balane pada asih marang saliraku.ya aku si tujung putih.maniking sitaresmi.kang dadi pepujanira.teka welas teka asih.asih welas marang badan saliraku.

PENGASIHAN KAMARASA.
Sadu sadat kang palenggah ing pakurungan.dat kang pituduh.eling ilang ing paningal.dat urip tan kena pati.langgeng tan kena rusak.jabang bayine……….ayo melu turu karo aku.rasaku karo rasamu duwur rasaku,rohku karo rohmu duwur rohku.kamaku karo kamamu duwur kamaku.teka welas teka asih.asih welas marang badan saliraku.

PENGASIHAN KEMBANG PULUTAN.
Ingsun duwe kembang pulutan saka sabrang.arane kembang pulutan,tak pulutake marang atine si jabang bayine…….teka welas teka asih…..3.x. yen andeleng badan saliraku.

PENGASIHAN SETAN KOBER.
Niyat ingsun amatek aji.ajiku pengasihan setan kober.si setan kober sira sun kongkon lebonana atine si jabang bayine…….yen ketemu turu gugahen,ketemu turon lungguhna.ketemu lungguh adegna.ketemu ngadeg lakokna.prenekna temokna karo ingsun.aja pati-pati sira mulih,yen ora bareng karo kekasihku.teka welas teka asih si jabang bayine………marang ingsun.

PENGASIHAN LUNGGANA.
Ingsun amatek ajiku si lunggana.manglung2 anoleh kekasihku.dak tepungake pucuking wuluku puhung.dak tepungake pucuking rambutku pucuking alisku pucuking idepku.dak tepungake maniking mripatku telenging rasaku.kumpul luluhing rasa,rohe rohku nyawane nyawaku sukmane sukmaku badane badanku karepe karepku rasane rasaku.teka welas teka asih si jabang bayine……marang aku.teka welas teka asih teka karep andulu badan saliraku.

PENGASIHAN JARAN GUYANG.
Niyat ingsun amatek aji.ajiku si jaran guyang.teteger ing tengahing pasar.gegamane cemeti sada lanang saking swarga.sun sabetake gunung gugrug.sun sabetake segara asat.sun sabetake bumi gempah.sun sabetake langit butul kang langit sap pitu.sun sabetake atine si jabang bayine……..putrine/putrane……..teka welas teka asih jabang bayine……andeleng badan saliraku.tunduk anut turut miturut sakarepku………….putrine/putrane……….teka welas teka asih wurung welas dadi edan wurung asih sida ngomyang.jejaranan.aja pati2 waras yen dudu aku sing marasake.

PENANGKAL JARAN GUYANG.
Nggo nambani.
Sallallahu ngalaihi wa salam.bismillaahi allahuma …..ya fatahu-ya-mukhitu…..3.x.ya allah laa illaaha illallah Muhammad rosullullah………tulak tunggal…..3.x. nuju luput-luput kang tinuju.kena kang nuju……iya baliya…..3.x…laa illaaha illallah Muhammad ya rosullullah.ora ingsun kuwasa nolak ing gambar lan tulak ing buruk lan tulak ing pasangan.namun allah kang nolak……teka tolak…3.x.ambalik marang ingkang dursila.dening kersaning allah ta’ala.

PENGASIHAN KECUBUNG WULUNG.
Datang sa’aring samale.nganciki bumi pertiwi.penjalik kalipah kalipuh.empuk kadia kapuk……ya-hu-allah…..3.x.ora nana satuhune nabi pertimah putrane wadon nabi Muhammad.aja kaget aja runtag katiban kalimah kecubung wulung.tekaku guyu2 lungaku di tangisi.teka welas teka asih teka demen teka kangen jabang bayine si……dadi seneng lan kangen marang badan saliraku.

PENGASIHAN SEMAR KUNING.
Ingsun amatek ajiku si semar kuning.sung-sung woyang wuyungan.tetesing angin tetesing bun.nangis si jabang bayine………….nangisi saka welas asihe marang badan saliraku.tan kena pisah kumantil ing netrane lan netraku.

PENGASIHAN SEMAR MESEM.
Niyat ingsun amatek aji.ajiku si semar mesem.mut-mutanku inten.cahyaning manjing ing pilinganku kiwa lan tengen.sapa nyawang kegiwang.apa maning yen sing nyawang kang tumancep kumantil ing telenging sanubariku.yaiku jabang bayine si……..wis tentu bakal welas bakal asih marang badan saliraku.teka welas teka asih-teka asih teka welas jabang bayine si……marang badan saliraku.

PENGASIHAN KAWIBAWAN.
Ana kedawang nyamber ing tawang.alat macan sewu ing mata ingsun.macan putih ing dada ingsun..macan turu ing mburu ingsun.gelap ngampar suara ingsun.durga mendak kala mendak.teka kedep teka karep teka wedi teka asih lan welas.mungsuh ingsun kodem.madep karut tunduk manut sakarep ingsun.

KAWIBAWAN.
Ingsun muja pepujaningsun sarining bumi sarining banyu sarining angin sarining geni.ingsun racut dadi salira tunggal.amara kumandang suara ingsun.manjing cahyaningsun.dadiya paningalingsun.daya pangrunguningsun.lepas panggandaningsun.rame wicaraningsun.ya ingsun manungsa sejati.gustine manungsa kabeh.rep sirep sak buana tan ana wani marang ingsun.

PENGASIHAN ROKOK.
Sallallahu ngalaihi wa salam.a’idzu nafsi.ya ingsun kudratullah.kullu nafsi si…….binti……yen andulu badan ingsun kaya wis langganan.yae isuk kaya ndeleng kembang prabalingga.yen sore kaya ndeleng kembang pertamanan.kelu2 sakabehe lerep teka karep……bis……3.x.tahan nafas.

Aji Kudup Melati
Ini pengasihan umum untuk membuat wajah bercahaya dan semua cewek yang melihat akan suka.

Tatacara: Puasa mutih satu hari dari jam 03.00 pagi sampai jam 03.00 pagi esoknya. Sebelum makan di hari pertama sebelumnya harus mandi kembang tujuh rupa, lalu setelah itu membakar dupa sambil membaca mantra: Niat ingsun poso kudup melati. Kuwung-kuwung tejo ngadep ing ngarepku. Damar kurung cumanthelane atiku. Byaar padang atiku terus paningalku. Mancur mencorong guwayaku. Cahyane wong sabuwono kalah karo cahyaku. sing nganding ora tanding, sing nyepak ora papak. Yo aku ratune ayu, sing andulu podo asih marang aku.

Aji Setan Kober
Aji pelet tingkat tinggi. Siapapun cewek yang terkena ajian ini maka hatinya akan terus berkobar-kobar dan jika tidak dinikahi bisa gila.

Tatacara: Puasa mutih mulai hari Senin Kliwon selama 7 hari 7 malam ditambah patigeni 1 hari 1 malam. Selama puasa setiap malam jam 12.00 membaca mantra: Ingsung amatek ajiku Si Setan Kober. Setan Kober siro sun kongkon. Lebonono atine si jabang bayi …..(nama orangnya). Yen ketemu turu gugahen, ketemu lungguh degno, ketemu ngadeg prenekno ketemu ingsun, ojo patipati mulih, yen ora bareng karo kekasih ingsun. Teko welas teko asih si jabang bayine …..(nama orangnya). Maring badan ingsun.

Aji Sembogo Pengasihan
Aji untuk para pengusaha, pemimpin, dan tokoh masyarakat agar lawan bicara selalu menyimak apa yang diucapkannya.

Tatacara: Puasa ngebleng (tidak makan, minum, dan tidur) selama sehari semalam, dimulai pagi hari kamis sampai berbuka pada hari Jum’at. Puasa dimulai dengan membaca mantra: Gilang-gilang sak lungaku, guyu-guyu sak lakuku. Gunung sari lelukuku. Prabu sari iku rupaku. Nyawanane wong sak buwono kirut marang aku. Sembagane wong sak buwono kirut marang sembagaku. Teka welas teka asih wong sak buwono pandulune marang aku.

Aji Sembogo Pengirupan
Satu tipe dan satu tatacara dengan aji di atas, hanya saja aji ini cocok untuk para dalang, penyanyi, dan penceramah.

Mantra: Hong hong hyang kakang cahyo adam adegku. Sakabehing cahyo manungso. Kang akrungu, adoh kanyut cedhak karut. Karut, karut, karut, kanyut.

Aji Arjuna Combong
Untuk mempelajari ajian ini sebelumnya harus memiliki Batu Combong, yaitu batu akik yang berlubang alami dan biasa dipakai untuk mata cincin. Selain itu harus menyediakan bunga tujuh macam dari tujuh sumber yang berbeda.

Tatacara: Tirakat dimulai pada malam Selasa Kliwon yang diawali dengan mandi kembang 7 rupa. Lalu selama 7 hari hanya boleh makan sayur dan buah-buahan yang tidak dimasak. Dan selama 7 hari itu tiap tengah malam menghadap ke timur. Batu combong dipegang di tangan kanan, diterawangkan ke angkasa mengarah ke bulan sambil membaca mantra 7 kali. Malam terakhir ditutup dengan patigeni yang dilakukan dalam kamar tertutup dengan berdiam diri tanpa mengucapkan kata apapun. Bila berhasil maka malam itu juga muncul peristiwa supernatural yang menandakan ilmu itu masuk ke tubuh Anda.

Mantra: Salam, salam, salam sang sejati. Hanembah ambuko wiworo jati. Sejatining sukmo lanang kamajaya pinindho. Angrasuk ing badan mami, bagus sinawang kamitenggengan. Ingkang amriksani pasuryaningsun. Yo iki sang lanang jati, Arjuno Kasmaran. Ingsun mandeng tuwuh tresno. Ingsun mesem kapikut asmoro. Pasrah ingsun bayong ing gatuloyo. Yo jabang bayine …. (nama orang yang dituju), pasrah jiwo rogo, ndeprok badondo asmoro, ing saliraningwang.

Aji Pelet Tebu Item
Aji pelet langka yang berbahaya, jika dalam delapan hari tak disembuhkan maka korban akan minta dikawini, karena selama tujuh hari korban merasa enaknya bersetubuh dalam mimpi bersama si pengirim ajian.

Tatacara: Ambil tanah bekas ijakan kaki gadis yang dituju dan rendam dalam air. Lalu ambil tebu item dan dibentuk seperti patung kemudian siram dengan air tanah bekas diinjak calon korban. Tepat jam dua belas malam baca mantra sambil mengusap patung tebu item itu dengan membayangkan wajah gadis itu.

Mantra: Dewa mambang dewa hutan, kekasih hati orang bunian. Malam ini aku rindu, gelutkan birahi si….(nama gadis itu) agar tak tidur tujuh malam. Daun sirih daun tengkawang. Kalau si……(nama gadis itu) suka menyirih suka menerawang, maka sampaikan hasrat birahiku padanya malam ini juga. Kalau tak sampai kulaporkan pada dewa mampang. Kus …….(nama gadis itu) 3x.

Aji Samar Sukmorogo
Ini adalah aji untuk memperkosa seorang gadis dari jarak jauh sewaktu gadis itu sedang tidur dengan hanya menerbangkan sukma diri kita. Untuk mempraktekkan ajian ini Anda harus memiliki celana dalam gadis itu sebagai media.

Tatacara: Puasa mutih 3 hari. Pada malam ketiga, tuliskan mantra di atas selembar daun sirih dan letakkan di antara lipatan celana dalam gadis itu. Lalu celana dalam itu diduduki semalam suntuk sambil membaca mantra lainnya.
Mantra yang harus ditulis di daun sirih: Niat memoake ari-arine jabang bayine kang agawe tresno marang esun. Nyerahake pulung kencono, pulung ari-arine. Mlebuo kalbu sak jerone pulung kencono.

Mantra untuk dibaca: Mati uripe kembang donyo. Ngandikaeke sundul ngadek ngawiti jajake paran, iman ingsun paringono mlebu. Sakjeroning petak gondo arum. Nyaosi ngelengaken, nini ….. (nama yang dituju), paringono sedoyo kang kaduwe. Mbukak pagere bondan. Awit bade ….. ( sebut keinginan memperkosa), supadoso nini ….. (sebut nama yang dituju) ngendika’ake. Saget langsung ngilangake kesatosan. Nganti nyaosi dahar lan penghormatan dumateng nini … ( sebut nama yang dituju). Ayuwon di cakep sadoyo aten-aten kulo.

Aji Semar Mesem.
Aji semar mesem ini termasuk aji pengasihan yang sudah langka dan sangat ampuh untuk mengguna gunai cewek, anda lelaki jangan sampai dibikin malu cewek, apalagi gara gara cewek sampai gantung diri, lebih baik berpuasa mutih 7 hari 7 malam dan patigeni sehari semalam, mulai puasa pada hari Selasa Kliwon aji dibaca waktu berpuasa dan ketika mau tidur sambil membayangkan wajah orang yang anda cintai.
aji yang dibaca ialah:
INGSUN AMATAK AJIKU SI SEMAR MESEM
MUTMUTAKU INTEN, CAHYANE MANJING ONO PILINGANKUKIWO TENGEN
SING NYAWANG KEGIWANG
OPO MANEHYEN SING NYAWANG KANG TUMANCEP KUMANTIL ING TELENGING SANUBARIKU
YO IKU SI JABANG BAYI……..(sebut nama yang dimaksud) WIS TENTU WELAS ASIH MARANG BADHAN SLIRAKU
SAKING KERSANING ALLAH.

Pantangannya:
1. Jangan ngawur dan porno, hendaknya selalu berlaku suci.
2. Jangan banyak makan, makanlah jika sudah lapar benar.
3. Jangan banyak minum, minumlah jika sudah haus benar.
4. Jangan banyak tidur, tidurlah jika sudah mengantuk benar.
5. Jangan banyak bicara, bicaralah seperlunya.
6. Jangan banyak seks, lakukan jika sudah perlu benar.
7. Jangan terlalu bersenang-senang, bersikap sederhana saja.

Aji Pemikat hati Jaran Goyang
Niat ingsun arep adus esuk
aduse sijaran goyang
ketemu si sada lanang
ngo nyabet watu pecah
ngo nyabet bumi obah
ngo nyabet gunung gugur
ngo nyabet segara esat
ngo nyabet ati raga nyawa si jabang bayi ………bin ………
yen lagi turu tangi ya,
yen lagi njagong menyata,
kelingan marang awak wadah raga insun sawiji.
baca selama mandi pagi, dan baca dalam hati selama puasa .
puasa minimal 3 hari, dari hari lahir, syarat utama ;selama makan harus di campur Air putih hangat kuku, selama puasa !

AJI PUDHAR JATI
1. AJI PUDHAR JATI
Sun matek ajiku pudhar jati
Ndamar sasi ngabut ijo
Ngrerepi lumiyating kodrat
Manunggaluh pangesuh
Mijil saking manoning wulu salamba
Titis tatas trengginas
Manceping kuku
Bareng waluyaning jati
Jumedhul lan tumuju ing swarga gandhul kang ana ing…..
ini untuk kewibawaan bisa

Bisa jadi kesibukan dalam mengejar prestasi karier. Malah menengelamkan pencapaian dalam persoallan jodoh.
PELET LEWAT FOTO
Cara ini banyak di gunakan oleh suami atau istri yang melihat gelagat pasangan yang mulai mencurigakan atau tidak romantis lagi thd klg.

Prosesinya;
• Ambil foto pasangan dan gabungkan dengan foto anda. Kalau bisa, gunakan foto anda saat tengah berdua.
• Taruhlah foto itu dalam sebuaah mangkuk putih dan taburi dg kembang setaman.
• Bacalah amalan “Yaa Rahman Ya Rohhim” sebanyak 2000 Kali.
• Biarkan foto itu dalam mangkuk semalaman.
• Paginya berilah minyak misik, lalu letakan dalam dompet.
• Usahakan membuat janji untuk bertemu. Anda akan merasakan manfaat dari ritual ini.
PIKATAN PENGASIHAN:
Prosesinya;
• Tanam dua buah bunga kantil yang dibungkus kain putih yang dibagian luarnya diberi minyak misik, di jalan keluarnya pasangan anda.
• Saat menanam bunga kantil tadi, baca “ Siro kan tak puji, nglangkahi kantil melati, melua kanti mbuka ati kang dadi kersaku, gelema tak tresnani, ngimbang ono ing jero ati jabang bayine ………….(sebut nama sidia).
• Usahakan penanaman bunga kantil di lakukan pada hari pasaran legi.

PELET LEWAT CELANA DALAM:
Prinsip kerja pelet celana dalam adalah merangsang aura. Aura adalah medan energi yang mengelilingi semua materi. Aura melingkari badan dari segala arah. Aura bersifat 3 dimensi. Pada orang sehat bentuknya elips. Bentuk, ukuran, warna, dan kejelasan warna –warninya, menunjukan status kesehatan jasmani, emosional mental dan spiritual. Tanpa pergi ke spiritualis pun kita sebenarnya bisa memelet orang lain. Praktek ini dilakukan oleh seorang istri agar tidak berpaling ke wanita lain. Atau agar rumah tangganya tentram.
• Celana Dalam bekas di pakai suami disimpan dibawah bantal atau di paku di bawah ranjangnya.
• Memaku Celana dalam bekas di pakai suami dengan paku emas. Jika disertai mantera-mantera tertentu, akan sangat mematikan. Kalau suami memaksa selingkuh, senjatanya akan lemas.
• Memaku Celana dalam bekas di pakai suami dengan paku emas. Jika disertai mantera-mantera tertentu, akan sangat mematikan. Kalau suami memaksa selingkuh, senjatanya akan lemas.
• Memakai celana Dalam suami sesering mungkin.
• Celana dalam suami dan istri dijadikan satu ikatan. Lalu dipendam disuatu tempat yang tidak mungkin dibongkar.
• Celana dalam suami dan istri dijadikan satu ikatan. Lalu dipendam disuatu tempat yang tidak mungkin dibongkar.
• Merendam celana dalam- yang telah kita pakai- dalam segelas air pada sebuah ember bersama kembang tujuh rupa selama semalam suntuk. Dalam proses ini, sipelaku harus membayangkan wajah yang jadi incaranya. Baru kesesokan harinya air yang sudah dimantera itu ditaruh dalam gelas dan diminumkan kepada orang yang menjadi sasaran.
TANDA – TANDA ORANG YANG TERKENA PELET:
• Pada mulanya orang yang dikirimi pelet tidak merasakan dampak apapun.
• Namun setelah pulang atau setelah dialiri pengaruh pelet, diseluruh tubuhnya ada getaran yang tidak tertahankan. Kegelisahan akan terus terasa. Sejalan dengan menguatnya pengaruh pelet.
• Meski demikian, orang yang terpengaruh pelet tidak akan menyadari akan hal tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan keadaaan sebelumnya. Yang tadinya benci, jadi sayang.
TOLAK PELET:
Bacaan – bacaan Ayat kursi, dan bacaan Al Fatikhah dan masih banyak do’a doa lainnya dalam Al Quran.

Mohon tidak mengamalakan semuanya Aji Japa Mantera yang ada di Wodrpress saya ini, tanpa sepengetahuan saya. jika sampai di jalankan diluar pengetahuan saya. Maaf… saya tidak mau bertenggung jawab bila sampai terjadi hal-hal yang negatif dan berbahaya. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Sukses Selalu. Amiin.
Hormat Saya…
Ttd: Wong Edan Bagu
Putera Rama Tanah Pasundan

59 thoughts on “Ajian-ajian percintaan Islami dan pelet kejawen:

 1. Wahyu Ridwan berkata:

  asslm wr wb
  malam Ki saya mohon maaf, Amalan aji kudup melati mau saya amalkan mohon saya diberi ijin atau di ijazahkan. mathur nuwun

 2. Wa alaikum salam wr/wb….silahkan saudaraku…yg penting untuk kebaikan….saya ikhlas ridho….doaku bersamamu…moga Teguh Rahayu Slamet…Amin

 3. rikikorea berkata:

  ki mohon ijin mengamalkannya mohon doa restunya

 4. Steven Jack berkata:

  asslm wr wb………. ki saya minta maaf sebelumnya, saya mau minta izin dan ijazah mau mengamalkanya mohn ridhonya ya ki,,,,,trimakasih,

  • JIka saudaraku sdh mantap dan niyat kuat, serta paham maksud dan maknanya, silahkan saudaraku, saya ijinkan dan sy doakan, smoga berhasil sukses dengan Ridho Tuhan, Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah selalu… Amiin

  • asep b'jah07 berkata:

   asslm wr wb………. ki saya minta maaf sebelumnya, saya mau minta izin dan ijazah mau mengamalkanya mohn ridhonya ya ki,,,,,, saya ingit menyembuhkan istri dari pelet yang di kasih orang ki,,,, saya minta bantuannya mana yang paling tepat ki,,,,makasih

   • Djaka Tolos berkata:

    Ini Caranya menolak atau menyembuhkan Teluh atau Pelet/gendam, ambil segelas air putih, lalau bersemedilah, baca Kalimah dibawah ini Tujuh Kali:

    “Gusti Ingkang Moho Suci.
    Kulo Nyuwun Pangapuro Dumateng Gusti Ingkang Moho Suci.
    Sirolah Datolah Sipatolah.
    Kulo Sejatine Satriyo.
    Nyuwun Wicaksono Nyuwun Panguwoso.
    Kangge Tumindake Satriyo Sejati.
    Kulo Nyuwun Kangge Hanyirna’ake Tumindak Ingkang Luput”.
    Dibaca 7x.

    Lalu Sabdalah air itu sesuai kebutuhan.
    Misal Contoh:
    Air, aku sabda menjadi Obat Penyembuh sihir/antet/teluh/pelet atau guna-guna yang mengganggu raganya si . . . sebutkan nama yang sakit . . . Lalu tiup airnya 3x dan minumkan pada orang yang di maksud. Muga cepat sembuh. Salam rahayu dan terima kasih

 5. kiy.. mohon do’a restu mengamalkan ijazahnya ajian setan kober..

 6. utuh kulacingan berkata:

  ki,, ijin memakai aji kudup melati

 7. Dimas Saja berkata:

  ki ijin mengamalkan aji kudup melati

  • Djaka Tolos berkata:

   Hati-hati saudaraku… amalan dan aji-aji yang saya muat di wordpress ini, tidak lengkap, ada beberapa kata yang sengaja tidak sy cantumkan, di karenakan takut ada yang salah menggunakannya… untuk itu, jika tertarik ingin mempelajarinya… harus komunikasi langsung dengan saya. dengan bimbingan langsung dari saya, agar tdk salah mengamalkan, tdk berisiko negatif dan dapat mencapai hasil yg memuaskan… Terima kasih dan salam rahayu kanti teguh slamet berkah selalu

 8. fahrul umam berkata:

  ki cara untuk puasa mutih itu bagaimana, saya mau mengamalkan aji samar sukmorogo ki. saya masih belum faham tentang puasa mutih.

  • Djaka Tolos berkata:

   Hati-hati saudaraku… amalan dan aji-aji yang saya muat di wordpress ini, tidak lengkap, ada beberapa kata yang sengaja tidak sy cantumkan, di karenakan takut ada yang salah menggunakannya… untuk itu, jika tertarik ingin mempelajarinya… harus komunikasi langsung dengan saya. dengan bimbingan langsung dari saya, agar tdk salah mengamalkan, tdk berisiko negatif dan dapat mencapai hasil yg memuaskan… Terima kasih dan salam rahayu kanti teguh slamet berkah selalu

 9. Diki Kurniawan berkata:

  asalam mualaikum waromattulahi wabarokatu ki sya minta ijin untuk ingin mengamalkan dengan,benar2 ajian semar mesem ini.mohon doa restunya yh ki

 10. Mie Panj berkata:

  macam mana nak dapatkan ajian yang lengkap

 11. ass…ki saya minta mantra pelet celana dalam tapi tanpa puasa….bisa ga ki? saya ingin membalikan istri saya supaya cinta berat sama saya

  • Djaka Tolos berkata:

   Bisa… tapi ada maharnya jika itu yang di inginkan. Hub: saya di nomer ini: 0858-6179-9966 Sms memberitau dulu kalau mau telpon. terima aksih dan salam Rahayu

  • Djaka Tolos berkata:

   Ya tidak ada to sauadaraku… tidak ada satupun ilmu rialat atau ritual yang tanpa puasa, karena puasa adalah penajamnya, paling tidak dengan wirid atau semedi. semoga bisa di mengerti. Terima kasih dan Salam Rahayu

 12. Infonya sangat bermanfaat dan Terimakasih karena saya merasa terbantu dengan isi artikel yang ada di situs ini.

  Pakar Ilmu Pengasihan LEVEL DEWA – Kunjungi http://www.pakarpengasihan.com

 13. Assalamu ‘alaikum wr wb
  Mohon ijazah untuk mengamalkan AJIAN SETAN KOBER nya ki
  Terima Kasih

 14. chinon pratiya berkata:

  ijin untuk mengamalkan aji semar mesem ya ki terima kasih

 15. Raka Deri berkata:

  mohon ijin ki. saya ingin mengamalkan ajian setan kober. sebelumnya saya mau nanya ki. mantranya dibaca berapa kali tiap tengah malam ki..? dan sya udah lama nggak ketemu wanita yg saya idamin itu ki apa masih bisa ki..? matur nuhun sing katah nggeh ki

  • Djaka Tolos berkata:

   Semoga berkah saudaraku, semoga berhasil dengan ijin Tuhan, Kalimahnya di baca 9 kali tengah malam. sa’at di mana kebanyakan orang sudah pada tidur semua. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Sukses selalu untukmu

 16. jakindra13 berkata:

  Assalamualaikum
  Ki mohon doa dan pengijazahan untuk aji semar mesem

 17. jakindra13 berkata:

  Ki tata bacaan pelet setan kober di baca setiap mau tidur apa tengah malam dan di baca berapa kali..
  Apakah ada kalimat dari pelet setan kober yang aki tidak cantumkan di wordpress ini..
  Terima kasih sebelumnya.

 18. bonietobing berkata:

  mlm ki…sya mau mengamalkn aji setan kober mohon diijinkn / diijazahkn ya ki…

 19. assalamualaikum Ki…mohon doa dan restu sy mau mengamalkan ajian sembogo pengasihan

 20. wongjowo79 berkata:

  assalamualaikum wr wb
  malam ki, saya minta izin untuk mengamalkan aji kudup melati,
  terima kasih ki
  wassalamualaikum wr wb

 21. Yamato berkata:

  asalamualaikum wr wb, salam kenal ki,,, mohon ijin untuk diijasahkan kepada saya, saya ingin belajar hal yg menurut saya baik. trimakasih

 22. Juniarto Guntoro berkata:

  Sampurasun…saya mohon sekiranya dapat mengamalkan apa yang saya terima ajian ini, untuk kemuliaan dan untuk membantu melayani umat ciptaan gusti Allah.

 23. Sampurasun…Mohon izin untuk mengamalkan ajian-ajian Ki Bagu. Mtr nuhun…Salam Rahayu dr Bayu Sejatine Samudro Kota Pekalongan.

 24. Coc Masterku berkata:

  sepurane sakderenge , saya minta izin untuk mengamalkan aijan ini..
  matur suwun salam rahayu..

 25. Mahfud Alhaqiir berkata:

  Ki Moho sedot semuanya, izin kan saya budi mengamalkan, tolong doanya dan semburannya ki,, matur suwun

 26. Mahfud Alhaqiir berkata:

  Izin sedot serosot, matur suwun ki

 27. konoweb berkata:

  Ki saya mohon ijin mau mengamalkan beberapa amalan
  Kiranya ada bimbingan atau petunjuk

 28. RADJO-K berkata:

  mohon izin ki saya memakai amalan setan kober untuk mengembalikan kasih sayang istri saya kembali. agar akur dan dan rukun kembali

 29. RADJO-K berkata:

  mohon izin di amalkan sedot ilmunya ki. Syukrom khasitron

 30. Sashy Rizqi berkata:

  saya mohon izin mengamalkan, mohon doanya ki

 31. mohon mengamalkannya danizin doanya agar tercapai cita-cita saya Ki. terimakasih atas doanya


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s